Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht op alle particuliere producten van woodprint.nl als foto op hout producten, wereldkaarten en Europakaarten. Voor alle zakelijke producten als meubelswandpanelen en stoepborden zijn de algemene voorwaarden van Textline Reclamecentrum van toepassing. Dat zelfde geldt voor zakelijke producten gemaakt van rijstvlies. Voor particuliere rijstvlies producten en foto op rijst producten kunt u terecht op Rijstprint.nl.

 • ARTIKEL 1 – Definities
 • ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
 • ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid
 • ARTIKEL 4 – Het aanbod
 • ARTIKEL 5 – De overeenkomst
 • ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht
 • ARTIKEL 7 – Kosten in geval van herroeping
 • ARTIKEL 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • ARTIKEL 9 – De prijs
 • ARTIKEL 10 – Conformiteit en Garantie
 • ARTIKEL 11 – Levering en uitvoering
 • ARTIKEL 12 – Betaling
 • ARTIKEL 13 – Klachtenregeling
 • ARTIKEL 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen.
 • ARTIKEL 15 – Regels voor online verkoop – 2022.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: kalenderdag.

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Hierbij moet rekening gehouden worden met de persoonlijke aard van producten. Wanneer het gaat om maatwerk fotoafdrukken op hout vallen deze niet onder het reguliere herroepingsrecht conform de consumentenwet.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Indien u een zakelijke woodprint besteld gelden er andere algemene voorwaarden. In dat geval verwijzen wij u door naar de algemene voorwaarden van Textline Reclamecentrum welke bij uw offerte gevoegd zitten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij de ondernemer een systeem organiseert voor de verkoop van producten en/of diensten op afstand, en waarbij het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt via één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat gebruikt kan worden om een overeenkomst te sluiten, zonder dat consument en ondernemer op hetzelfde moment in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Textline Reclamecentrum BV – Woodprint

Vestigingsadres: Lorentzstraat 7, 3846 AV  Harderwijk

Bezoekadres: Lorentzstraat 7, 3846 AV  Harderwijk

Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 0341-417777 telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 08.00 t/m 17.30 uur

E-mailadres: info@woodprint.nl, info@text-line.nl

KvK-nummer: 080.22541

Btw-identificatienummer: NL 813880750B01

De ondernemer is aangesloten bij Sibon

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod van woodprint.nl en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De algemene voorwaarden van woodprint.nl zullen ten alle tijden beschikbaar worden gesteld op onze website.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

 1. Mocht er sprake zijn van aanbiedingen met een beperkte geldigheidsduur, zal dit duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het volledige aanbod van woodprint.nl zal een volledige en nauwkeurige productomschrijving bevatten. Deze beschrijvingen zijn voldoende gedetailleerd, zodat de consument het product zal kunnen beoordelen. Afbeeldingen welke gebruikt worden zullen representatief en waarheidsgetrouw zijn. Eventuele fout geplaatste afbeeldingen zullen niet bindend zijn voor woodprint.nl.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Wanneer u een overeenkomst langs de electronische weg aanvaard, wordt deze bevestigd met een bevestigingsmail.
 3. Woodprint.nl neemt de nodige stappen om de gegevens van uw bestelling veilig te houden.
 4. Woodprint.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op andere wijze toegankelijk meesturen;
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht*;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.

* Woodprint.nl produceert fotoproducten op hout op bestelling, omdat deze dermate persoonlijk van aard zijn, geld het reguliere herroepingsrecht niet voor deze producten. Fotoproducten op hout kunnen om die reden ook niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Voorwaarde hiervoor is dat de producten niet van persoonlijke aard zijn. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Onder persoonlijke aard wordt verstaan; foto afdrukken op hout welke op bestelling geproduceerd worden. Hierbij gaat het om customproducten welke zijn uitgesloten van het reguliere herroepingsrecht.
 4. Fouten door de consument gemaakt door het niet zorgvuldig in acht nemen van de snijlijnen, kaders en plankverdeling zoals te zien in de ontwerptool kunnen niet verhaald worden op woodprint.nl.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten welke niet persoonlijk van aard zijn heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Mits de geleverde artikelen onbeschadigd retour komen. In het geval van beschadiging kan er voor een gedeeltelijke terugbetaling gekozen worden.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 –      UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 1. Particulieren kunnen gebruik maken van het herroepingsrecht, maar resellers of dealers van Woodprint en andere zakelijke kopers hebben geen recht op herroeping.
 2. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, zoals bepaald in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is geldig als de ondernemer dit duidelijk vermeldt in het aanbod, of op tijd voor het sluiten van de overeenkomst.
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die op bestelling voor de consument worden geproduceerd. Het betreft producten:
 • Met een duidelijke persoonlijke aard;
 • Welke door hun persoonlijke aard niet teruggestuurd kunnen worden;
 • Specifiek op bestelling geproduceerd voor klanten;
 • Welke gezien kunnen worden als maatwerk.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd. Behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen wijzigen indien nodig.
 3. Indien een bestelling reeds geplaatst is zal deze geleverd worden voor de genoemde prijs zo lang deze haalbaar is. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds geplaatste bestellingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. 2.1 De consument wordt geacht het product bij levering direct te controleren op eventuele fouten en of beschadigingen. Indien deze aanwezig zijn heeft de consument recht op garantie indien de fout(en) en of beschadiging(en) van redelijke aard is/zijn. Natuurlijke oneffenheden van het hout behoren niet tot fabricagefouten. Om dit te bepalen en daarbij een beroep te doen op de garantie dient de consument digitaal beeldmateriaal in de vorm van foto’s van voor- en achterzijde van het te reclameren product, close-up van de beschadiging(en) en of fout(en), en de doos te overleggen.
  2.2 Garantie is uitgesloten wanneer het product beschadigd en of gebruikt is. Onder gebruik vallen bijvoorbeeld onder andere maar niet uitsluitend het aanbrengen van een ophangsysteem of aanbrengen van prikkers, pins of vlaggetjes.
 3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Woodprint zal zeer zorgvuldig zijn bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten, en bij het beoordelen van aanvragen voor diensten.
 2. Het bedrijf gebruikt het adres dat de consument heeft doorgegeven als plaats van levering.
 3. Het bedrijf voert bestellingen zo snel mogelijk uit, maar uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij er een langere leveringstermijn is afgesproken zoals vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden. De verkoper brengt de consument binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte als de bezorging vertraagd is of als een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. De ondernemer zal het betaalde bedrag aan de consument terugbetalen binnen 30 dagen na beëindiging van de overeenkomst.
 5. Als de ondernemer niet in staat is om een besteld product te leveren, zal hij proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Bij de bezorging zullen we duidelijk vermelden dat we een vervangend artikel leveren. Als we een vervangend artikel leveren, behoud je nog steeds het recht om het terug te sturen. De ondernemer betaalt de kosten voor het terugsturen, als dat nodig is.
 6. De ondernemer draagt het risico voor beschadiging of verlies van producten totdat ze zijn bezorgd bij de consument of een vertegenwoordiger die vooraf is aangewezen en bekend is bij de ondernemer, tenzij anders afgesproken.

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. U dient de betaling te voldoen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. De bedenktermijn, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, is leidend tenzij anders overeen gekomen. Deze betalingsverplichting geld ook voor producten welke persoonlijk van aard zijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan na bevestiging van de overeenkomst.
 2. De verkoper mag geen vooruitbetaling van meer dan 50% bedingen bij de verkoop van producten aan consumenten. Als er een vooruitbetaling nodig is, kunnen de bestelling geen rechten ontlenen totdat deze is voldaan.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling heeft woodprint het recht de klant aanvullende kosten in rekening te brengen. Deze kosten moeten redelijk zijn en zich aan de wettelijke beperkingen houden.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

 1. Woodprint moet binnen 14 dagen na levering klachten over de uitvoering van de overeenkomst ontvangen. De klant moet de klachten volledig en duidelijk omschrijven en ondersteunen met een foto van het product.
 2. Woodprint beantwoordt klachten die bij de ondernemer zijn ingediend binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst. Vraagt de klant een langere verwerkingstijd? Dan geeft de ondernemer dit binnen 14 dagen aan. De ondernemer stuurt vervolgens de klant een bericht met een indicatie wanneer een uitvoerig antwoord wordt verwacht.
 3. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn. Schriftelijk moeten wij deze bepalingen vastleggen op zodanige wijze dat de consument deze eenvoudig kan inzien.

Ons team kan tijdens de productie foto’s maken van de geproduceerde Woodprints voor promotionele activiteiten. Het kan dus voorkomen dat we de foto van de Woodprint gebruiken op de website of social media kanalen van Woodprint.nl.

Woodprint probeerd op zorgvuldige wijze Woodprints te vervaardigen. Echter, het product dat Woodprint aanbied is een natuurproduct en kent in tegenstelling tot andere productean zijn onregelmatigheden. Het kan voorkomen dat er een knoest of nerf voorkomt op een plek die niet gewenst is. Het is voor Woodprint onhaalbaar om elke plank te controleren op de aanwezigheid van dit soort oneffenheden. Woodprint is gemaakt van natuurlijk FSC-gekeurd hout. Dit heeft als gevolg dat de planken kwestbaar kunnen zijn voor het stoten. Hierbij brengen wij de consument ervan op de hoogte om hier rekening mee te houden.

ARTIKEL 15 – REGELS VOOR ONLINE VERKOOP – 2022

Conform de nieuwe regels voor online verkoop worden al onze reviews in samenwerking me het Kiyoh platform gecontroleerd op echtheid. Beoordelingen en reviews die worden geplaatst zonder uitnodiging worden door middel van een handmatige check op echtheid gecontroleerd. Bij deze controle moet er aangetoond kunnen worden dat er een aankoop gedaan is middels een aankoopbewijs. Wanneer er niet kan worden aangetoond dat er een aankoop gedaan is, zal deze review als ‘niet echt’ beschouwd worden door Kiyoh en alsnog verwijdert worden.