Disclaimer

Deze disclaimer is niet van toepassing op transacties tussen Woodprint en consumenten! De op deze website getoonde informatie wordt met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Woodprint website kan links naar andere websites hebben. Hoewel wij uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan geen mening of stellingname met betrekking tot de inhoud van die websites worden afgeleid. Woodprint heeft niet het beheer over de inhoud van die websites en verleent geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie daarop.

Woodprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze of enige andere website. Woodprint kan de inhoud van haar website, voorwaarden en condities zonder vooraankondiging wijzigen. Er geldt ten alle tijden typefouten voorbehouden. Het bezoeken, of trachten te bezoeken, van een deel van de Woodprint website dat met een wachtwoord is beschermd, is alleen toegestaan als een wachtwoord om dat deel van de website te bezoeken rechtmatig is verkregen. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op elk door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen betrachting van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zult de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten en beelden van deze en in beheer zijnde website behoren toe aan Woodprint of haar licentiegevers. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Woodprint worden verveelvoudigd. Mocht Woodprint op de hoogte worden gebracht van (vermeend(e)) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site, heeft Woodprint het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met het Woodprint.nl domein ( of.com,.nu )dan is dit bericht uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Op alle verzonden e-mailberichten en eventuele bijlage(n) berust een © Copyright. Voor zowel tekst als afbeeldingen geld dat dit geheel of gedeeltelijk niet mogen worden overgenomen. Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Het is mogelijk dat virussen buiten medeweten van Woodprint of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. Woodprint is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert Woodprint haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen. Woodprint staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en voor tijdige ontvangst daarvan. Leveringen geschieden alleen onder onze algemene leveringsvoorwaarden.

© mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl